top of page

Основни правни услуги:

Untitled design.png

01

Търговско и облигационно право

-  Регистрация и пререгистрация на всички видове търговски дружества и обединения на гражданското и търговското право, вписване на фирмени промени, прекратяване и ликвидация  на дружества, съдействие при откриване и провеждане на процедури по търговска несъстоятелност
- Консултиране, водене на преговори, изготвяне на договори и правно съдействие в областта на:  търговското представителство и посредничество, покупко-продажби, доставки на стоки и услуги, наеми, лизинг, управление и разпореждане с недвижими имоти, права на интелектуалната собственост, движими вещи, регистрация на търговски марки, патенти, лицензии, особени залози, съдействие във връзка с предоставяне на обезпечения - менителнични задължения, записи на заповед, международна продажби и търговски сделки

02

Юридически лица с нестопанска цел

- Съдебна и БУЛСТАТ регистрация на фондации и сдружения
- Регистрация в регистъра на Министерство на правосъдието за ЮЛНЦ, осъществяващи общественополезна дейност
- Правно съдействие и консултации за вписване на промени по фирмената партида на ЮЛНЦ
- Правно съдействие и консултации по прекратяване и ликвидация на сдружения и фондации

03

Трудово, данъчно и осигурително право

- Консултации  и правно съдействие в областта на трудовото, данъчно и осигурително право
- Назначаване и освобождаване на персонал по трудови и граждански договори,
- Представителство и правна защита по трудови дела,
- Консултации за оптимизиране на данъчната и осигурителна тежест

04

Наследствено и семейно право

Правно съдействие, консултации и процесуално представитество  по всички семейно-правни въпроси, включително:
- родителски права, осиновяване, припознаване
- производства по развод и унищожаване на брак,
- настойничество и попечителство
- производства по поставяне под запрещение

Съдействие, консултации и процесуално представителство по дела с наследствено-правен характер, включително във връзка с:
- съдействие за изготвяне на завещания
- защита правата на наследниците
- производства по делба на наследство

 

05

Административно право

Правно съдействие, консултации и представителство пред държавни и местни административни органи 
- Иницииране на производства по издаване на административни актове
-    Обжалване на административни актове

06

Вещно право

- Правно съдействие и консултации във връзка с управление и разпореждане с недвижими имоти, в това число:
отдаване под наем, аренда, ползване, съвместна дейност, възлагане на строителство продажби,  замени, дарения, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, и т.н.
- проучване за тежести върху недвижими имоти
- изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, необходими по всички производства за разпореждане с имоти,
- учредяване на вещни права (право на ползване, на строеж, суперфиция и др.)
- учредяване на законна или договорна ипотека
- съдействие за налагане и вдигане на възбрани върху недвижими имоти
- доброволна и съдебна делба на съсобстевно движимо и недвижимо имущество
- процесуално представителство по дела с предмет недвижими имоти,
-  Участие в преговори, изготвяне на договори и други необходими документи и пълно правно съдействие за обезпечаване на процеса по застрояване на недвжимими имоти на всички негови фази  -  проектиране, разрешаване на строителството, строителство и надзор, въвеждане в експлоатация на сгради.

Търговско и облигационно право
ЮЛНЦ
Трудово, данъчно и осигурително право
Наследствено и семейно право
Административно право
Вещно право
bottom of page